Doel

De doelstellingen van het Platform zijn heel breed geformuleerd. Dat betekent dat ook de situatie in Nederland onder het mandaat van het Platform valt. Omdat het Platform zich altijd heeft gericht op de contacten met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, gingen de meeste discussies over de situatie elders in de wereld. 

Toch loopt ook BZ er tegenaan dat in een dialoog met een buitenlandse regering onmiddellijk vermeende of daadwerkelijke mensenrechtenschendingen in Nederland worden tegengeworpen. In breder kader is bijvoorbeeld het boerkaverbod in Frankrijk en later in Nederland een kwestie die direct aan de orde komt, als de EU of een van de lidstaten godsdienstvrijheid in een land buiten de EU aan de orde stelt. 

Extern en intern kunnen dan ook niet los gezien worden en in de toekomst zal het Platform ook de zwakke en sterke punten van het interne beleid moeten (kunnen) bespreken.

Plannen

Het voorbereiden van bijeenkomsten van het door Buitenlandse Zaken georganiseerde Breed Overleg Godsdienstvrijheid (BOG)

Met de Speciaal Gezant van Buitenlandse Zaken, Jos Douma, is regelmatig contact en daarbij is afgesproken dat het Platform zich op korte termijn vooral richt op het organiseren van bijeenkomsten met ngo’s die geïnteresseerd zijn in deelname aan het Breed Overleg Godsdienstvrijheid (BOG) dat, net als het Platform, weer nieuw leven is ingeblazen. 

Naar verwachting zal in het voorjaar 2022 weer een BOG plaatsvinden. Hoewel het BOG vanuit het ministerie wordt georganiseerd, en dus ook de vragen vanuit het ministerie een belangrijk deel van de agenda vormen, probeert het Platform, met respect voor de onafhankelijkheid van deelnemende organisaties, ook agenda zettend richting het ministerie te worden.

Organisatie van verdiepende seminars

Als eerste concrete activiteit organiseerde het Platform (in nieuwe samenstelling) op 20 mei 2021 een webinar over Space for faith and belief actors in times of Covid-19. In april 2022 zal het Platform naar verwachting opnieuw een seminar organiseren, waarbij, als de coronamaatregelen het toelaten, gestreefd wordt naar een fysieke bijeenkomst in Nederland. Als onderwerp denkt het Platform aan een soort evaluatie van het werk van de Speciaal Gezant, waarbij ook een of meer van zijn collega’s uit andere landen worden uitgenodigd.

Het uitbrengen van gevraagde en ongevraagde adviezen aan de Nederlandse overheid en aan de Tweede Kamer

De Speciaal Gezant van BZ heeft onlangs nog eens benadrukt dat voor hem dergelijke adviezen, waar het gaat om het buitenlands- en ontwikkelingsbeleid van waarde zijn, bijvoorbeeld om de aandacht bij Nederlandse diplomaten voor godsdienst en levensovertuiging als ‘driver of change’ te vergroten. 

Versterking van het academische fundament

Het Platform wil ook het academische fundament onder zijn werk verstevigen. Al dan niet samen met andere, vergelijkbare stichtingen in andere lidstaten, wil het ervoor zorgen dat de traditie van de (bijna) jaarlijkse rapporten van het Europees Parlement over de naleving van vrijheid van godsdienst en levensovertuiging nieuw leven wordt ingeblazen. 

In die rapportage moet voor de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) en voor de ministeries van Buitenlandse Zaken van de lidstaten niet alleen snel duidelijk worden hoe de situatie in landen wordt beoordeeld, maar ook waar de EU de meeste invloed kan uitoefenen, vaak via kleinschalige acties die in de betrokken samenleving tot verandering kan leiden, maar ook via diplomatieke initiatieven en eventueel sancties.

Opbouwen en versterken van Europees netwerk

Het Platform wil een netwerk vormen met vergelijkbare stichtingen in andere lidstaten en op Europees niveau. Waar het gaat om het buitenlands beleid ligt de tijd immers achter ons dat individuele lidstaten volledige speelruimte hebben: er zal altijd sprake (moeten) zijn van coördinatie met andere lidstaten, de EDEO en de Europese Commissie. In plaats van enkel te focussen op het beïnvloeden van één lidstaat, is het dan ook effectiever dit in te bedden in een Europees kader.