Bestuur en structuur

Het Platform (tegenwoordig aangeduid met ‘vrijheid van godsdienst en levensovertuiging wereldwijd’ om het inclusieve karakter te benadrukken) werd in 2010 opgericht. Het huidige bestuur bestaat uit:

Volgens de statuten van de stichting is er alleen een bestuur en daaruit gekozen een dagelijks bestuur. De leden van het bestuur zitten er op persoonlijke titel in, al brengt iedereen natuurlijk wel een achtergrond mee.

Ruimte voor noodzakelijke verbreding

Het Platform bouwt aan uitbreiding en versteviging van de kring van actieve deelnemers aan het Platform. Met godsdienstige en levensbeschouwelijke stromingen die nog niet in het Platform zijn vertegenwoordigd wordt contact gelegd of verstevigd om zo tot een zo inclusief mogelijke organisatie te komen. Los van een klein, operationeel ingesteld bestuur, wil het Platform een grotere kring van actief belangstellenden om zich heen verzamelen, waarmee de activiteiten en standpunten van het Platform worden afgestemd.

Heb je interesse voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan graag contact op via info@platformgodsdienstvrijheid.nl.

De beginjaren

Het Platform Godsdienstvrijheid Wereldwijd is in 2010 opgericht. Hoewel de doelstellingen van het Platform vanaf het begin breed zijn geformuleerd, was in de beginjaren de stichting vooral gefocust op het voeren van een dialoog met het ministerie van Buitenlandse Zaken en de organisatie van bijeenkomsten voor ngo’s.

Daarbij ging het zowel om de bescherming van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging via het (externe) mensenrechtenbeleid als om de erkenning van de rol van actoren van religieuze en andere levensbeschouwelijke organisaties in landen waarmee Nederland een ontwikkelingsrelatie onderhoudt.

Voor dat laatste was eerder door het ministerie samen met ontwikkelingsorganisaties een Kennisforum opgezet. Daarnaast zocht het ministerie input te krijgen vanuit de maatschappelijke organisaties in Nederland via het Breed Overleg Godsdienstvrijheid (BOG).

Na een inspirerende start werd het werk van het Platform in de jaren die erop volgden minder intensief, totdat de stichting vooral in naam nog bestond en er weinig of geen activiteiten meer werden ondernomen.

Herstart

Op initiatief van de voorzitter van de stichting werd vanaf begin 2020 de draad weer opgepakt. Een belangrijke trigger voor deze renaissance van het Platform was de aanstelling op het ministerie van BZ van een Speciaal Gezant Religie en Levensovertuiging die zowel de mensenrechtelijke aspecten van vrijheid van godsdienst en levensovertuiging tot zijn mandaat mag rekenen, als de rol van religie en levensovertuiging als ‘drivers of change’ in de landen waarmee Nederland een ontwikkelingsrelatie onderhoudt.

Daarnaast zijn er ook op Europees en internationaal niveau ontwikkelingen die de rol van het Platform weer actueel hebben gemaakt. Andere lidstaten en de Europese Commissie zijn ook overgegaan tot de instelling van de functie van Speciaal Gezant, soms met een ruim mandaat zoals in Nederland, soms meer gericht op de mensenrechtelijke aspecten.

Bovendien werden er vanuit het Europees Parlement bijeenkomsten georganiseerd en kwamen er regelmatige rapporten over de situatie in de wereld en de mogelijkheid voor de Europese Unie (EU) om actief te zijn bij de bevordering van de naleving van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging.

Daarnaast zijn er Europese ngo’s in toenemende mate actief op dit gebied: de Freedom of Religion or Belief Roundtable Brussels-EU organiseert inclusieve bijeenkomsten over dit thema, net als EPRID (European Platform on Religious Discrimination and Intolerance).